Algemene Verordening Gegevensbescherming‎

Drinkwaterspecialist
Drinkwaterspecialist, gevestigd aan Stationsweg 38C 1431 EG Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zuid-Afrikaweg 4A
1432 DA
Aalsmeer
+31 (0) 297 369812
https://www.drinkwaterspecialist.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Michel Wiesener is de Functionaris Gegevensbescherming van Drinkwaterspecialist. Hij is te bereiken via info@drinkwaterspecialist.nl of via de communicatiekanalen zoals vermeld op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Drinkwaterspecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u voor ons werkt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klanten en medewerkers Medewerkers
– Voor- en achternaam – Rijbewijs
– Telefoonnummer – Contract
– Adres – Verklaring omtrent Gedrag
– Postcode – N.A.W. gegevens
– Stad – Sofinummers
– (Bank)rekeningnummer – VCA certificaat
– E-mailadres – Bankgegevens
– Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drinkwaterspecialist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Drinkwaterspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het leveren van diensten die u bij ons afneemt;
– Het afwikkelen van betalingen;
– Het opbouwen van een klantbestand;
– Het in behandeling nemen van sollicitaties;
– Het opnemen van contact na een verzoek via onze website.
– In dienst nemen en hebben van medewerkers

Geautomatiseerde besluitvorming
Drinkwaterspecialist neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Drinkwaterspecialist) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Drinkwaterspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personeelsgegevens: Redenen Opslagperiode
Rijbewijs Voor intern gebruik Deze gegevens worden opgeslagen zo lang de medewerker in dienst is. Na vertrek van de medewerker wordt de informatie maximaal drie maanden bewaard om eventuele zaken af te handelen. Hierna worden alleen gegevens bewaard waarvoor dat wettelijk verplicht is.
Contract
Verklaring omtrent Gedrag Nodig voor personeel
N.A.W. gegevens
Sofinummers
VCA certificaat Wettelijke verplichting
E-mail
Telefoon
Bankgegevens
Klantgegevens Redenen Opslagperiode
NAW gegevens Noodzakelijk voor dienstverlening Deze gegevens worden opgeslagen zo lang de persoon een actieve klant is. Na vertrek van de klant wordt de informatie nog drie maanden bewaard om eventuele zaken af te handelen. Hierna worden alleen gegevens bewaard waarvoor dat wettelijk verplicht is (zoals financiële gegevens).
Telefoon
E-mail
Contracten Wettelijke verplichting
Offertes
Webformulier: Redenen Opslagperiode
Naam Noodzakelijk voor dienstverlening De hierbij verzamelde gegevens worden verwijderd direct nadat ze gebruikt zijn. Uitzondering is als dit leidt tot een klantrelatie.
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Financiële informatie Redenen Opslagperiode
Financiële gegevens Noodzakelijk voor dienstverlening Deze gegevens worden opgeslagen zo lang de persoon een actieve klant is. Na vertrek van de klant wordt de informatie nog maximaal drie maanden bewaard om eventuele zaken af te handelen. Hierna worden alleen gegevens bewaard waarvoor dat wettelijk verplicht is (zoals financiële gegevens).
Facturen (debiteuren en
crediteuren) Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Drinkwaterspecialist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drinkwaterspecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drinkwaterspecialist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Drinkwaterspecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drinkwaterspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@drinkwaterspecialist.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Drinkwaterspecialist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Comments are closed.